I november 1943 blev George Orwell litteraturredaktør på tidsskriftet Tribune, hvor han fra december 1943 skrev en stort set ugentlig klumme kaldet As I Please. Her havde Orwell frie hænder til at skrive, som han lystede, og det blev bl.a. til en lang række i dag historisk interessante politiske kommentarer til datidens aktuelle begivenheder. Man vil også kunne følge med i, hvordan Orwell afprøvede og finpudsede de ideer, der senere skulle blive til hovedværket Nineteen Eighty-Four. Og sidst, men bestemt ikke mindst, øste Orwell af sin store viden om snart sagt hvad som helst og delte sin begejstring over livets små detaljer med læserne.  

In November 1943 George Orwell became the literary editor of Tribune, and from December 1943 he wrote an almost weekly column called As I Please. Here Orwell was free to write what he felt like, and it turned into a long series of historically interesting political comments to the events of the day. It is also possible to follow how Orwell tested and fine-tuned the ideas that would eventually become Nineteen-Eighty Four, his main work. Last, but certainly not least, in his essays and articles Orwell shared with his readers his great knowledge about almost anything and his enthusiasm for life's small details.As I Please
3 December 1943
Om bl.a.:
• Engelsk-amerikanske relationer under 2. verdenskrig
• Synet på de fattige i slutningen af 1800-tallet
 
On a.o.:
• English-American relations during WW2
• The attitude towards the poor at the end of the 19th century
 

 

As I Please
17 December 1943
Om bl.a.:
• Engelsk-amerikanske relationer under 2. verdenskrig – fortsat
 
On a.o.:
• English-American relations during WW2 - cont'd.
 

 

As I Please
24 December 1943
Om bl.a.:
• Socialismen og de neo-reaktionære og -pessimistiske forfattere
• Sejrherrens behandling af de besejrede
On a.o.:
• Socialism and neo-reactionary and pessimistic writers
• The victor's treatment of the defeated
 

 

As I Please
31 December 1943
Om bl.a.:
• Krig og forbrydelse
• Engelsk arkitektur
On a.o.:
• War and crime
• English architecture
 

 

As I Please
7 January 1944
Om bl.a.:
• Politiske lederes udseende og medlemmerne af Honours List (de mennesker, der modtager æresbevisninger af regenten ved nytårstid)
• Beskyttelsesrum
 
On a.o.:
• The look of political leaders and the members of the Honours List
• Shelters
 
 

 

As I Please
14 January 1944
Om bl.a.:
• Gamle tidsskrifter og magasiner
 
On a.o.:
• Old newspapers and magazines
 
 

 

As I Please
21 January 1944
Om bl.a.:
• Woolworth's Rose
On a.o.:
• Woolworth's Rose
 

 

As I Please
28 January 1944
Om bl.a.:
• Indiske militærnægtere
• Ezra Pound og fascismen
• Overtro
• Kunstsproget Interglossa og et fælles internationalt sprog
 
On a.o.:
• Indian conscientious objectors
• Ezra Pound and fascism
• Superstition
Interglossa and a common international language
 
 

 

As I Please
4 February 1944
Om bl.a.:
• Historieskrivning og sandhed
• Bukseopslag og tøjrationering
On a.o.:
• History writing and the truth
• Cuffs and clothes rationing
 
 

 

As I Please
11 February 1944
Om bl.a.:
• Antisemitisme
• Landkort og geografi
 
On a.o.:
• Antisemitism
• Maps and geography
 

 

As I Please
25 February 1944
Om bl.a.:
• Ugeblade og mobilisering
• Det fejlagtige i at tro, at der intet nyt er under solen
On a.o.:
• Weeklies and mobilisation
• The erroneous belief that there is nothing new under the sun
 
 

 

As I Please
3 March 1944
Om bl.a.:
• Religion
On a.o.:
• Religion
 

 

As I Please
10 March 1944
Om bl.a.:
• Forfattere og deres sociale baggrund
• James Joyce
On a.o.:
• Writers and their social background
• James Joyce
 
 

 

As I Please
17 March 1944
Om bl.a.:
• Orwells dødsdom over en række ord og vendinger, især anvendt i politisk sprogbrug
 
On a.o.:
• Orwell's sentencing to death a number of words and expressions, especially used in political language
 

 

As I Please
24 March 1944
Om bl.a.:
• Fascisme
On a.o.:
• Fascism
 
 

 

As I Please
31 March 1944
Om bl.a.:
• Kollaboratører og krigsforbrydere
On a.o.:
• Collaborators and war criminals
 
 

 

As I Please
14 April 1944
Om bl.a.:
• Det faldende fødselstal i England
• De kristnes tro på kødets genopstandelse
On a.o.:
• The falling birthrate in England
• The Christian belief in the resurrection of the flesh
 
 

 

As I Please
21 April 1944
Om bl.a.:
• BBCs nyhedsudsendelser og troværdighed
• Fremmedord
 
On a.o.:
• BBC news broadcasts and credibility
• Foreign words
 
 

 

As I Please
28 April 1944
Om bl.a.:
• Personlig frihed og totalitarisme
• Den moderne pige
On a.o.:
• Personal freedom and totalitarianism
• The modern girl
 

 

As I Please
5 May 1944
Om bl.a.:
• Litteraturkritik
• Fasaner
 
On a.o.:
• Literary criticism
• Pheasants
 

 

As I Please
12 May 1944
Om bl.a.:
• Det fejlagtige i at mene, at afstandene er blevet mindre i den moderne verden.
On a.o.:
• The erroneous belief that distances have become shorter in the modern world
 
 

 

As I Please
19 May 1944
Om bl.a.:
• Bombning af civile
• Fanatikere
On a.o.:
• Bombing of civilians
• Fanatics
 

 

As I Please
26 May 1944
Om bl.a.:
• Engelsk-amerikanske relationer
• Kontaktannoncer og ensomheden i storbyen
 
On a.o.:
• English-American relations
• Personal ads and loneliness in the city
 

 

As I Please
2 June 1944
Om bl.a.:
• Propaganda og troværdighed
• Novellens dårlige vilkår
On a.o.:
• Propaganda and credibility
• The poor conditions of the short story
 

 

As I Please
9 June 1944
Om bl.a.:
• Boganmeldelser
• Politiske fraser
 
On a.o.:
• Book reviews
• Political phrases
 

 

As I Please
16 June 1944
Om bl.a.:
The Brains Trust
• Amerikanske tidsskrifter
On a.o.:
The Brains Trust
• American magazines
 

 

As I Please
23 June 1944
Om bl.a.:
• Anatole France
• Romersk-katolsk propaganda
 
On a.o.:
• Anatole France
• Roman-Catholic propaganda
 

 

As I Please
30 June 1944
Om bl.a.:
• Flyvende bomber
• Nationalisme
• Bøger, der ikke længere kan fås
On a.o.:
• Flying bombs
• Nationalism
• Books no longer available
 

 

As I Please
7 July 1944
Om bl.a.:
• De græske klassikere kontra engelske mesterværker
• Pressens selvcensur
 
On a.o.:
• The Greek classics vs English masterpieces
• The self-censorship of the press
 

 

As I Please
14 July 1944
Om bl.a.:
• Bombning af civile
• Snobbede reklamer
On a.o.:
• Bombing of civilians
• Snobbish advertising
 

 

As I Please
21 July 1944
Om bl.a.:
• Samuel Butler
• Den menneskelige natur
On a.o.:
• Samual Butler
• Human nature
 

 

As I Please
28 July 1944
Om bl.a.:
• Dameblade
• Slaveri og de ukendte slaver
 
On a.o.:
• Ladies' magazines
• Slavery and the unknown slaves
 

 

As I Please
4 August 1944
Om bl.a.:
• Krig og krigsmentalitet
• Indhegning af de grønne områder i London og det klasseinddelte samfunds tilbagevenden
• Børns vilkår og krigens virkning på dem
 
On a.o.:
• War and war mentality
• Railing around the green areas in Londing and the return of the class-divided society
• The conditions of children and the effects of war on them
 

 

As I Please
11 August 1944
Om bl.a.:
• Racediskrimination
On a.o.:
• Racial discrimination
 

 

As I Please
18 August 1944
Om bl.a.:
• Indhegning og den private ejendomsret
• Turisme og pubbernes åbningstider
• Brugen af eufemismer om statsanliggender og Basic English
 
On a.o.:
• Railings and private property
• Tourism and opening hours of pubs
• The use of euphemisms in affairs of state and Basic English
 

 

As I Please
25 August 1944
Om bl.a.:
• Burma, offentlighedens manglende viden herom og årsagerne hertil
On a.o.:
• Burma, the public's lack of knowledge and its reasons
 
 

 

As I Please
1 September 1944
Om bl.a.:
• Opstanden i Warszawa
• De forskellige polske eksilorganisationer i England og de engelske venstreorienterede intellektuelle
 
On a.o.:
• The rising in Warsaw
• The various Polish exile organisations in England and the intellectuals of the English left
 

 

As I Please
8 September 1944
Om bl.a.:
• Kunstens rolle og vilkår
• Krigens forrående effekt
On a.o.:
• The role and conditions of art
• The brutalising effect of war
 

 

As I Please
15 September 1944
Om bl.a.:
• En af Orwells oplevelser på vej gennem Frankrig til Spanien
• Blitzen
 
On a.o.:
• One of Orwell's experiences on his way through France to Spain
• The blitz
 
 

 

As I Please
6 October 1944
Om bl.a.:
• Kurser i journalistik
• Offentlig transport
 
On a.o.:
• Courses in journalism
• Public transport
 

 

As I Please
13 October 1944
Om bl.a.:
• Tibetanske soldater i den tyske hær
• Bernard Shaw og indisk selvstændighed
• Kunstneren og samfundet
 
On a.o.:
• Tibetan soldiers in the German army
• Bernard Shaw and Indian independence
• The artist and society
 
 

 

As I Please
20 October 1944
Om bl.a.:
• Englændernes vrangforestillinger om asiater
• Papirforbrug
 
On a.o.:
• The delusions of the English about Asians
• Consumption of paper
 
 

 

As I Please
27 October 1944
Om bl.a.:
• Religiøse apologeter
• Mosleys internering
 
On a.o.:
• Religious apologetics
• The internment of Mosley
 

 

As I Please
3 November 1944
Om bl.a.:
• Skønlitteratur og henrettelser
On a.o.:
• Literature and executions
 

 

As I Please
17 November 1944
Om bl.a.:
• Kurser i journalistik
• Historieforfalskning
 
On a.o.:
• Courses in journalism
• Falsification of history
 

 

As I Please
24 November 1944
Om bl.a.:
• Butiksindehaveres uforskammethed
• Svar på annoncer i aviser
 
On a.o.:
• The insolence of shop owners
• Replies to ads in newspapers
 

 

As I Please
1 December 1944
Om bl.a.:
• V2-bomben
The Diary of a Nobody
• Trotskis bog om Stalin og ytringsfriheden
On a.o.:
• The V2 bomb
The Diary of a Nobody
• Trotsky's book on Stalin and freedom of expression
 
 

 

As I Please
8 December 1944
Om bl.a.:
• Ondskabsfuldheder og uærlighed i den politiske debat
• Kurser i journalistik
 
On a.o.::
• Viciousness and dishonesty in the political debate
• Courses in journalism
 

 

As I Please
29 December 1944
Om bl.a.:
• Kurser i nærkamp og militær effektivitet
• Brugen af indiske tropper i Europa
On a.o.::
• Courses in hand-to-hand fighting and military efficiency
• The deployment of Indian troops in Europe
 

 

As I Please
5 January 1945
Om bl.a.:
The Quarterly Review anno 1810
• Børnebogen The Fairchild Family
 
On a.o.:
The Quarterly Review of 1810
• The children's book The Fairchild Family
 

 

As I Please
12 January 1945
Om bl.a.:
• Udstilling om nazismens grusomheder
On a.o.:
• Exhibition of nazi atrocities
 

 

As I Please
19 January 1945
Om bl.a.:
• Henri Bérauds dødsdom
• Edgar Wallace
 
On a.o.:
• Henri Béraud's death sentence
• Edgar Wallace
 

 

As I Please
26 January 1945
Om bl.a.:
• Højre- og venstrefløjens holdninger til div. landes selvstændighed
• Den ændrede betydning af visse ord og sprogets generelle forfald
On a.o.:
• The right-wing and left-wing attitude to the independence of various countries
• The changed meaning of certain words and the general decay of language
 

 

As I Please
2 February 1945
Om bl.a.:
• Tvangsforflytning af polakker og tyskere
• Verdens politiske opdeling i de kommende år
 
On a.o.:
• Forced relocation of Poles and Germans
• The political division of the world in the years to come
 

 

As I Please
9 February 1945
Om bl.a.:
• Opvask
• Boganmeldere
• Bret Harte
 
On a.o.:
• Dishwashing
• Book reviewers
• Bret Harte
 
 

 

As I Please
16 February 1945
Om bl.a.:
• Burmas selvstændighed
 
On a.o.:
• The independence of Burma
 

 

As I Please
8 November 1946
Om bl.a.:
• Amerikanske modemagasiner
• Trafiksikkerhed
• Brødrationeringens uretfærdigheder
 
On a.o.:
• American fashion magazines
• Road safety
• The injustices of bread rationing
 

 

As I Please
15 November 1946
Om bl.a.:
• Regeringens lukkethed om bl.a. indvandring
• Hængningsmetoder
 
On a.o.:
• The government's lack of openness about immigration
• Methods of hanging
 

 

As I Please
22 November 1946
Om bl.a.:
• Aviser
On a.o.:
• Newspapers
 
 

 

As I Please
29 November 1946
Om bl.a.:
• Verdens tilstand
• Priser
 
On a.o.:
• The state of the world
• Prices
 
 

 

As I Please
8 December 1946
Om bl.a.:
• Antisemitisme i 1890'erne sammenlignet med 1940'erne på basis af George du Mauriers roman Trilby
• Forfattere og alderdom
• Sjofle ord på tryk
 
On a.o.:
• Antisemitism in the 1890s compared with the 1940s on the basis of George du Maurier's novel Trilby
• Writers and old age
• Dirty words in print
 
 

 

As I Please
13 December 1946
Om bl.a.:
• Internationale konferencer set som børnelege
On a.o.:
• International conferences seen as children's plays
 

 

As I Please
20 December 1946
Om bl.a.:
• Julemad
 
On a.o.:
• Christmas food
 
 

 

As I Please
27 December 1946
Om bl.a.:
• Godtroenhed
• Harold Laskis injuriesag og injurielovgivningen generelt
• Amerikanske tegneserier
 
On a.o.:
• Gullibility
• Harold Laski's libel case and libel legislation in general
• American cartoons
 
 

 

As I Please
3
January 1947
Om bl.a.:
• Anskuelighedsundervisning i forskellen mellem rig og fattig
• Udrensning af forfattere i USSR
On a.o.:
• Object lesson in the difference between rich and poor
• The purging of writers in the USSR
 

 

As I Please
17 January 1947
Om bl.a.:
• Er indere, der samarbejdede med Nazi-Tyskland, forrædere?
• Forholdene i den britiske zone i det besatte Tyskland
 
On a.o.:
• Are the Indians who collaborated with the Germans traitors?
• Conditions in the British zone in occupied Germany
 

 

As I Please
24 January 1947
Om bl.a.:
• Fremmedhad
On a.o.:
• Hatred of foreigners
 

 

As I Pleased
31 January 1947
Om bl.a.:
• Orwells forhold til Tribune
 
On a.o.:
• Orwell's relationship with Tribune
 

 

As I Please
7 February 1947
Om bl.a.:
• Gør-det-selv-bøger
• Burma, minoriteter og nationalisme
On a.o.:
• Do-it-yourself books
• Burma, minorities and nationalism
 
 

 

As I Please
14 February 1947
Om bl.a.:
• Skotsk nationalisme
• Gravskrifter
 
On a.o.:
• Scottish nationalism
• Epitaphs
 

 

As I Please
7 March 1947
Om bl.a.:
• Engelske digtantologier
On a.o.:
• English poetry anthologies
 

 

As I Please
14 March 1947
Om bl.a.:
• Revision af engelsk stavemåde og måleangivelser
On a.o.:
• Revision of English spelling and measures
 

 

As I Please
28 March 1947
Om bl.a.:
• Meningsmålinger og demokrati
• Kønssygdomme
On a.o.:
• Opinion polls and democracy
• Venereal diseases